نسخه کامل

امروز چهارشنبه 3 سنبله 1395

نتايج اوليه تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز
روند شمارش آرا امروز نيز ادامه يافت. بر اساس گزارش که ساعت 6:20 بعد از ظهر امروز پنجشنبه 30 ميزان از سوي دفتر مشترک تنظيم انتخابات انتشار يافت، تاکنون 62.2 درصد کل آرا در سراسر کشور يعني 5009956 راي شمارش گرديده است که آقاي کرزي با 2813429 راي 56.2 درصد آرا را به دست آورده و همچنان در صدر قرار دارد.
آقايان قانوني، محقق و دوستم هرکدام با 17.2، 10.1 و 10 درصد آرا در رديف هاي بعدي مي باشند.
 
گفتني است از مجموع آراي شمارش شده تاکنون 65531 راي آن باطله مي باشد.

جدول نتايج شمارش آرا تا ساعت شش بعد از ظهر امروز در سراسر کشور
کانديداحزاب سياسيآرا%
حامد کرزيمستقل281342956.2%
محمد يونس قانونيحزب نهضت ملي860247 17.2%
حاجي محمد محققمستقل50580910.1%
عبدالرشيد دوستممستقل49902810%
عبدالطيف پدرامحزب کنگره ملي افغانستان616071.2%
مسعوده جلالمستقل552721.1%
سيد اسحق گيلانينهضت همبستگي ملي افغانستان438310.9%
احمد شاه احمد زيمستقل386590.8%
غلام فاروق نجرابيحزب استقلال افغانستان202510.4%
عبدالستار سيرتمستقل201900.4%
همايون شاه آصفيمستقل177260.4%
سيد عبدالهادي دبيرمستقل167320.3%
عبدالحفيظ منصورمستقل129510.3%
عبدالهادي خليل زيمستقل120060.2%
مير محمد محفوظ ندايمستقل99090.2%
محمد ابراهيم رشيدمستقل89260.2%
وکيل منگلمستقل77560.2%
عبدالحسيب آرينمستقل56270.1%


جدول نتايج شمارش آرا تا ساعت چهار بعد از ظهر امروز - کابل

تاکنون 73 درصد آرا در کابل شمارش شده است

کانديداحزاب سياسيآرا%
حامد کرزيمستقل25212454.7%
محمد يونس قانونيحزب نهضت ملي9480020.6%
حاجي محمد محققمستقل7103215.4%
عبدالطيف پدرامحزب کنگره ملي افغانستان122402.7%
مسعوده جلالمستقل57741.3%
سيد اسحق گيلانينهضت همبستگي ملي افغانستان40290.9%
عبدالرشيد دوستممستقل37840.8%
احمد شاه احمد زيمستقل34970.8%
غلام فاروق نجرابيحزب استقلال افغانستان29130.6%
عبدالستار سيرتمستقل25990.6%
سيد عبدالهادي دبيرمستقل19450.4%
عبدالحفيظ منصورمستقل15620.3%
همايون شاه آصفيمستقل11030.2%
عبدالهادي خليل زيمستقل9870.2%
مير محمد محفوظ ندايمستقل8960.2%
عبدالحسيب آرينمستقل5270.1%
وکيل منگلمستقل4980.1%
محمد ابراهيم رشيدمستقل4980.1%


جدول نتايج شمارش آرا تا ساعت شش بعد از ظهر امروز - مهاجرين در ايران

گفتني است که فقط 20 درصد آراي مهاجرين در ايران تاکنون شمارش شده است

کانديداحزاب سياسيآرا%
حاجي محمد محققمستقل2059344.6%
حامد کرزيمستقل1915741.5%
محمد يونس قانونيحزب نهضت ملي29056.3%
عبدالرشيد دوستممستقل23685.1%
عبدالطيف پدرامحزب کنگره ملي افغانستان2640.6%
سيد اسحق گيلانينهضت همبستگي ملي افغانستان1990.4%
مسعوده جلالمستقل1630.4%
همايون شاه آصفيمستقل870.2%
مير محمد محفوظ ندايمستقل810.2%
عبدالستار سيرتمستقل790.2%
عبدالهادي خليل زيمستقل540.1%
سيد عبدالهادي دبيرمستقل510.1%
محمد ابراهيم رشيدمستقل420.1%
عبدالحفيظ منصورمستقل420.1%
احمد شاه احمد زيمستقل390.1%
عبدالحسيب آرينمستقل360.1%
وکيل منگلمستقل290.1%
غلام فاروق نجرابيحزب استقلال افغانستان180.0%

صفحه اول

Copyright 2008 Wahdat
Developed by ICTA